Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

АБІТУРІЄНТАМ

Кафедра гідрогеології та інженерної геології готує бакалаврів за освітньою програмою "Геологія" в межах спеціальності 103 "Науки про Землю" та магістрів за освітньою програмою "Геологія, гідрогеологія, геофізика" в межах спеціальності 103 "Науки про Землю" , яка належить до галузі знань 10 "Природничі науки".

ingenernaja_geol.jpg

До області науково-практичних інтересів майбутніх професіоналів відноситься вивчення гідрогеологічних і інженерно-геологічних умов територій та аспектів охорони довкілля в зв'язку з вирішенням питань:
- пошуків і розвідки родовищ підземних вод для господарського-питного водопостачання;
- пошуків і розвідки родовищ мінеральних вод для забезпечення санаторних і санаторно-курортних закладів бальнеологічними водами;
- розробки і прийняття заходів щодо охорони підземних вод від забруднення і виснаження;
- будівництва промислових і цивільних об'єктів;
- гідрогеологічного та інженерно-геологічного супроводження гірничих робіт;
- прогнозу розвитку негативних геологічних та інженерно-геологічних процесів;
- обґрунтування заходів щодо мінімізації еколого-економічних збитків від прояву негативних інженерно-геологічних процесів та ін.

eco.jpg - екологічної безпеки життєдіяльності людини в умовах інтенсивного техногенного навантаження на підземну гідросферу і геологічне середовище;
- розробки заходів природоохоронного спрямування при проектуванні і будівництві об'єктів водопостачання, будівництві і експлуатації гідротехнічних споруд, розробці родовищ корисних копалин;
- обґрунтування способів підземної утилізації забруднених промислових і стічних вод, радіоактивних вод;
- методичного забезпечення гідрогеоекологічних досліджень при вивченні стану техногенно порушених територій;
- оцінки впливу об'єктів інженерної діяльності на навколишнє середовище.

В рамках спеціалізації відбувається підготовка спеціалістів з гідрогеодинаміки, гідрогеохімії, регіональної гідрогеології, розвідувальної гідрогеології, ґрунтознавства, інженерної геології, гідрогеоекології.

Основою сучасних гідрогеологічних досліджень, поряд з польовими і експериментальними методами, є комп'ютерне моделювання фізичних і хімічних процесів у підземній гідросфері. За цією спеціалізацією передбачена підготовка фахівіців із теоретичної і прикладної інженерної геології, ґрунтознавства, інженерної геодинаміки, регіональної інженерної геології, екологічної геології та охорони геологічного середовища. У зв'язку з цим в підготовці гідрогеологів значну роль відіграють такі дисципліни, як математична статистика, програмування, математичне моделювання, інформаційні технології.

stud.jpg

Випускники кафедри володіють сучасними методами лабораторних досліджень гірських порід і підземних вод, методами математичного моделювання геофільтраційних і геомеханічних процесів із застосуванням обчислювальної техніки, можуть оцінювати і прогнозувати гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови територій в зв'язку з різними видами будівництва, а також займатися моделюванням, розрахунками і прогнозами геологічних і техногенних процесів, проблемами екологічної гідрогеології та інженерної геології.

Предметом професійної діяльності гідрогеолога є
- вивчення, аналіз і оцінка геологічних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов територій,
- дослідження складу, будови і властивостей гірських порід, геологічних і антропогенних процесів,
- вивчення гідродинамічного і гідрогеохімічного режимів підземних вод,
- проведення пошуків і розвідки родовищ підземних вод,
- проведення вишукувань для проектування інженерних споруд,
- здійснення інженерно-господарської діяльності,
- оцінка екологчних наслідків техногенного впливу на геологічне середовище і підземні води.

ingener.jpgФахівець гідрогеолог
- проектує і проводить польові, лабораторні й обчислювальні гідрогеологічні, інженерно-геологічні роботи, пов'язані з інженерною діяльністю, вирішенням конкретних геологічних задач,
- розробляє нормативні методичні документи, пропозиції і заходи в області виконання гідрогеологічних і інженерно-геологічних робіт,
- аналізує інформацію, отриману за результатами польових і лабораторних досліджень,
- узагальнює і систематизує результати виконаних робіт, використовуючи сучасну обчислювальну техніку,
- складає науково-технічні звіти, пояснювальні записки, карти, схеми та іншу встановлену звітність за затвердженими формами,
- приймає участь в дослідженнях щодо розробки гідрогеологічних, інженерно-геологічних програм і проектів з використанням лабораторного та вишукувального обладнання.

Місцями професійної діяльності гідрогеолога є
- державні академічні і відомчі науково-дослідні інститути, пов'язані з вирішенням гідрогеологічних, інженерно-геологічних та геоекологічних проблем;
- державні і приватні підприємства, організації, фірми, пов'язані з розвідкою й експлуатацією підземних вод, їх охороною від виснаження та забруднення;
- організації, підприємства і фірми, пов'язані з розвідкою і розробкою родовищ корисних копалин;
- організації, які ведуть проектно-вишукувальні роботи в будівництві й при інженерно-геологічному освоєнні територій;
- академічні і відомчі науково-дослідні організації, зв'язані з вирішенням геоекологічних проблем;
- заклади системи вищої та середньої освіти.


© 2006-2023 Інформація про сайт