Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

http--nvngu.in.ua-images-monogr_pict-rudakov_modelirov.jpg

Рудаков Д.В.  Моделювання масопереноса радіонуклідів у потоках підземних вод : Монографія. – Д.: Герда, 2010. – 160 с. Рос. мовою.

Представлено нові математичні моделі масопереносу радіоактивних речовин у підземних водах. Можливості розроблених моделей з використанням аналітичних та ймовірнісних методів продемонстровані на прикладах прогнозів забруднення підземних вод для реальних об’єктів.

Книга розрахована на фахівців з гідрогеології, радіоекології, атомної галузі та проблем захисту навколишнього середовища, а також аспірантів відповідних спеціальностей.Садовенко І.О., Рудаков Д.В. Динаміка фільтраційного масопереносу при веденні й згортанні гірничих робіт: Монографія. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 216 с. – Рос. мовою.

Викладено нові підходи щодо прогнозування гідрогеохімічного стану породного масиву в умовах ведення та згортання гірничих робіт. Представлено нові моделі гідрогазодинамічних та міграційних процесів у порушеному породному масиві з поєднанням стохастичних і детермінованих методів, що дозволяють визначати раціональні діапазони технологічних параметрів і схем ефективного управління станом геотехнічних систем.

Книга розрахована на фахівців з гідрогеології, геоекології, відновлення геологічного середовища, буде корисною аспірантам і студентам гірничих і геологічних напрямів підготовки.


book_1.jpg

Моделювання геотехнічних систем / Півняк Г.Г., Шашенко О.М., Сдвижкова О.О., Бусигін Б.С., Соболев В.В., Гуменик І.Л., Рудаков Д.В., Довбніч М.М. – Д.: НГУ. – 2009. – 252 с.

Розглянуто принципи створення різнорівневих моделей глобальних, регіональних і локальних геотехнічних систем від мікроструктури речовин до літосферних плит і тектонічних блоків. Наведено моделі сучасних аналітичних, натурних, та лабораторних досліджень параметрів геотехнічних систем на всіх рівнях. Запропоновано підходи до удосконалення детермінованих моделей шляхом урахування стохастичної компоненти, що дозволило максимально наблизити абстрактні побудови до реальних гірничотехнічних умов.

Може бути корисною для студентів та аспірантів гірничих спеціальностей у технічних вузах.


thumbnail_Миграция и теплоперенос вокруг подземного газогенератора.jpg

Садовенко І.О., Інкін О.В., Жолудев С.В. Міграція і теплоперенос навколо підземного газогенератора: моногр. / Д.: «Грани», 2012. – 282 с. – Рос. мовою.

У монографії викладені результати досліджень домінуючих фізико-хімічних факторів, що визначають динаміку формування і можливість управління вуглеводневими зонами в породах покрівлі підземного газогенератора технологічними заходами. Це досягається на основі встановлених закономірностей прояву фізико-хімічних процесів у вміщуючих породах газогенератора. Обґрунтовані технологічні заходи, що ліквідують утворювані вуглеводні аномалії та дозволяють використовувати підземні води як теплоносій.

Книга рекомендується інженерно-технічним працівникам, співробітникам науково-дослідницьких та проектних організацій, викладачам, аспірантам і студентам гірничих, технічних, економічних спеціальностей університетів.


thumbnail_Геотехнология освоения емкостных и газогидротермальных ресурсов Донбасса.jpg

І.О. Садовенко, Д.В. Рудаков, О.В. Інкін. Геотехнологія освоєння ємнісних і газогідротермальних ресурсів Донбасу: моногр. / Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2016. – 310 с. – Рос. мовою.

В монографії наведено результати досліджень, які дозволили оцінити закономірності розподілу й використання енергетичного і ємнісного потенціалу техногенних газогідротермальних родовищ Донбасу. На основі вивчення геолого-гідрогеологічних чинників формування родовищ та напружено-деформованого стану породного масиву створена параметрична основа геотехнології відбору, сезонної акумуляції та штучного поповнення енергоносіїв. Надані технологічні варіанти і схеми дозволяють забезпечити економічно ефективну розробку ємнісних і газогідротермальних ресурсів Донбасу, що націлене на синхронізацію споживання енергоносіїв і поліпшення екологічної ситуації території відпрацьованих вугільних родовищ.

Книга рекомендується інженерно-технічним працівникам, співробітникам науково-дослідницьких та проектних організацій, викладачам, аспірантам і студентам гірничих, технічних і економічних спеціальностей університетів.Гідроекозахист_обладинка.jpg

Гідроекозахист вугільних шахтних полів: монографія / А.М. Загриценко, Ю.І. Демченко, В.О. Соцков, О.Р. Мамайкін ; за ред. І.О. Садовенка ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП» , 2018. – 14 с. ISBN 978-966-350-689-9

Наведено системний підхід, методика і результати пошуку закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахт, які дозволили обґрунтувати параметри виїмкових полів при підземній розробці вугільних пластів, що обумовлюють гідробезпеку гірничих робіт і знижують екологічне навантаження на підземну гідросферу в складних гідрогеологічних умовах.

Матеріал монографії може бути використаний у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Механіка гірських порід» та «Гірничопромислова гідрогеологія», а також для подальшої розробки й удосконалення методів гідрозахисту гірничих виробок.Переход Богдановского сброса_титул1.jpg


Колективні монографії

Sadovenko I.O., Inkin O.V., Dereviahina N.I, Sotskov V.O. Estimation of effectiveness of development of heat potential of flooded mine field // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing / Multi-authored monograph. – Petrosani, Romania: Universitas Publishing, 2019. – 383 – 403 pp.


thumbnail_Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining.jpg

Inkin O.V., Puhach A.M., Dereviahina N.I. Physical-chemical and technological parameters of improving profitability of underground coal // Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020. 427 - 445 р.thumbnail_The tendencies to USE remaining reserves.jpg

Sadovenko I.O., Inkin O.V., Dereviahina N.I, Sotskov V.O. The tendencies to use remaining reserves of the closed-down coal enterprises / Bulgaria, Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020. 116 р.Ключові публікації кафедри за 1960-2010 рр.

3.jpg

1. Природоохранные и гидрогеомеханические аспекты оценки и использования водозащитных свойств горных пород / Садовенко И.А., Антропцев А.М., Антонов Ю.И., Тимощук В.И.// Известия Днепропетровского горного института: Сб. науч. тр. – М.: Недра, 1990. – С.126-131.

2. Садовенко И.А., Тимощук В.И. Исследование геофильтрационного состояния подрабатываемого горного массива на геомеханических моделях //Известия вузов. Геология и разведка.– 1991.– №2. – С.92-97.

3. Садовенко И.А. Эмпириоаналитическая оценка формирования водопроницаемой зоны над выработками // Известия вузов. Горный журнал. – 1991. – №9. – С. 34-38.

book_konference.jpg

4. Садовенко И.А., Инкин А.В. Моделирование процесса вытеснения продуктов газификации из кровли подземного газогенератора. — Днепропетровск, форум Горняков 2006. материалы международной конференции. – 2006.–с. 117–122.

5. Прокопенко Т.Д., Южакова Р.А., Тишков В.В. Физико-химические предпосылки формирования свойств породобетонных оболочек вокруг горных выработок //Науковий вісник НГУ, №3, 2007. – С. 18-20.

6. Загриценко А.Н., Демченко Ю.И., Тишков В.В., Тимощук В.И. Особенности гидрогеохимического режима подземных вод в зоне влияния затопленной шахты //Науковий вісник НГУ, №3, 2007. – С. 41-43.

111.jpg

7. Рудаков Д.В. Математичні моделі в охороні навколишнього середовища: Навчальний посібник.– Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. –160 с.

8. Садовенко І.О., Лустюк М.Г. Теоретичні та прикладні основи механо–гідравлічної технології опробування, проектування та розробки родовищ бурштину в Україні. — Рівне, видавництво Європейського університету, 2008–280с.

9. Садовенко И.А., Рудаков Д.В. Динамика фильтрационного массопереноса при ведении и свертывании горных работ. – Днепропетровск, издательство НГУ, 2010. – 230с.

10. Rudakov D., and I. Sadovenko. 2008. Modeling of coalbed methane migration in mined out rocks. Proc. of 21 World Mining Congress, Underground Mine Environment, Krakow, 07-12 Sept. 2008. P. 63–72.

book_1.jpg

11. Sadovenko, I.O., Rudakov D.V., and Timoschuk V.I. Analysis of dynamic impact on a ground slope during destruction of an emergency house. // Proc. NATO Adv. Res. Workshop. “Coupled site and soil-structure interaction effects with application to seismic risk mitigation”. Borovets, Bulgaria, 2008. Springer. 2009. P. 305-312.

12. Rudakov D.V. Numerical modelling of water transport in capillary barriers of different form // Archives of mining sciences. Quarterly, Vol. 54, Iss. 3. Krakow. 2009. P. 381-391.

13. Sadovenko I.O., Rudakov D.V. Timoschuk V.I. Analysis of dynamic impact on a ground slope during destruction of an emergency house. // Proc. NATO Adv. Res. Workshop. Coupled site and soil-structure interaction effects with application to seismic risk mitigation. Springer. P. 305-312.

Змістовність монографій, підручників, наукових статей, що висвітлюють основні напрямки наукових шкіл кафедри:

106947.gif

1. Скабалланович И.А., Седенко М.В. Гидрогеология, инженерная геология и осушение месторождений. – М.: Госгортехиздат, 1963-203с. (1-е издание-1955 г.).

2. Шагоянц С.А., Погорельский Н.С. Гидрогеологические районы //Гидрогеология СССР. – 1968.– Т. 9.–С. 336-362.

3. Шагоянц С.А. Условия формирования и зональности подземных вод Северного Кавказа //Гидрогеология СССР. – 1968.–Т. 9.–С. 362-388.

4. Шагоянц С.А. Палеогидрогеологическая схема формирования подземных вод Северного Кавказа //Гидрогеология СССР.– 1968.–Т.9. –С. 388-397.

5. Седенко М.В. Гидрогеология и инженерная геология. – М.: Госгеолтехиздат, 1962.-357с.

6. Григорович В.А., Соляков И.П., Кравченко В.С. Условия формирования подземных вод // Гидрогеология СССР.– 1971.–Т.6.–С. 169-194.

7. Антонов Ю.И., Сулим В.И. Ресурсы подземных вод //Гидрогеология СССР. –1972.–Т.41.–С. 236-248.

8. Антонов Ю.И., Рябко И.М., Сердюк Я.Я. Использование подземных вод и условия водоснабжения //Гидрогеология СССР.–1972.–Т.41.–С. 248-252.

9. Приходько В.А. Химический состав и условия формирования подземных вод //Гидрогеология СССР.–1971.–Т. 5.–С. 249-254.


© 2006-2021 Інформація про сайт