Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

http--nvngu.in.ua-images-monogr_pict-rudakov_modelirov.jpg

Рудаков Д.В.  Моделювання масопереноса радіонуклідів у потоках підземних вод : Монографія. – Д.: Герда, 2010. – 160 с. Рос. мовою.

Представлено нові математичні моделі масопереносу радіоактивних речовин у підземних водах. Можливості розроблених моделей з використанням аналітичних та ймовірнісних методів продемонстровані на прикладах прогнозів забруднення підземних вод для реальних об’єктів.

Книга розрахована на фахівців з гідрогеології, радіоекології, атомної галузі та проблем захисту навколишнього середовища, а також аспірантів відповідних спеціальностей.


Садовенко І.О., Рудаков Д.В. Динаміка фільтраційного масопереносу при веденні й згортанні гірничих робіт: Монографія. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 216 с. – Рос. мовою.

Викладено нові підходи щодо прогнозування гідрогеохімічного стану породного масиву в умовах ведення та згортання гірничих робіт. Представлено нові моделі гідрогазодинамічних та міграційних процесів у порушеному породному масиві з поєднанням стохастичних і детермінованих методів, що дозволяють визначати раціональні діапазони технологічних параметрів і схем ефективного управління станом геотехнічних систем.

Книга розрахована на фахівців з гідрогеології, геоекології, відновлення геологічного середовища, буде корисною аспірантам і студентам гірничих і геологічних напрямів підготовки.


book_1.jpg

Моделювання геотехнічних систем / Півняк Г.Г., Шашенко О.М., Сдвижкова О.О., Бусигін Б.С., Соболев В.В., Гуменик І.Л., Рудаков Д.В., Довбніч М.М. – Д.: НГУ. – 2009. – 252 с.

Розглянуто принципи створення різнорівневих моделей глобальних, регіональних і локальних геотехнічних систем від мікроструктури речовин до літосферних плит і тектонічних блоків. Наведено моделі сучасних аналітичних, натурних, та лабораторних досліджень параметрів геотехнічних систем на всіх рівнях. Запропоновано підходи до удосконалення детермінованих моделей шляхом урахування стохастичної компоненти, що дозволило максимально наблизити абстрактні побудови до реальних гірничотехнічних умов.

Може бути корисною для студентів та аспірантів гірничих спеціальностей у технічних вузах.


thumbnail_Миграция и теплоперенос вокруг подземного газогенератора.jpg

Садовенко І.О., Інкін О.В., Жолудев С.В. Міграція і теплоперенос навколо підземного газогенератора: моногр. / Д.: «Грани», 2012. – 282 с. – Рос. мовою.

У монографії викладені результати досліджень домінуючих фізико-хімічних факторів, що визначають динаміку формування і можливість управління вуглеводневими зонами в породах покрівлі підземного газогенератора технологічними заходами. Це досягається на основі встановлених закономірностей прояву фізико-хімічних процесів у вміщуючих породах газогенератора. Обґрунтовані технологічні заходи, що ліквідують утворювані вуглеводні аномалії та дозволяють використовувати підземні води як теплоносій.

Книга рекомендується інженерно-технічним працівникам, співробітникам науково-дослідницьких та проектних організацій, викладачам, аспірантам і студентам гірничих, технічних, економічних спеціальностей університетів.


thumbnail_Геотехнология освоения емкостных и газогидротермальных ресурсов Донбасса.jpg

І.О. Садовенко, Д.В. Рудаков, О.В. Інкін. Геотехнологія освоєння ємнісних і газогідротермальних ресурсів Донбасу: моногр. / Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2016. – 310 с. – Рос. мовою.

В монографії наведено результати досліджень, які дозволили оцінити закономірності розподілу й використання енергетичного і ємнісного потенціалу техногенних газогідротермальних родовищ Донбасу. На основі вивчення геолого-гідрогеологічних чинників формування родовищ та напружено-деформованого стану породного масиву створена параметрична основа геотехнології відбору, сезонної акумуляції та штучного поповнення енергоносіїв. Надані технологічні варіанти і схеми дозволяють забезпечити економічно ефективну розробку ємнісних і газогідротермальних ресурсів Донбасу, що націлене на синхронізацію споживання енергоносіїв і поліпшення екологічної ситуації території відпрацьованих вугільних родовищ.

Книга рекомендується інженерно-технічним працівникам, співробітникам науково-дослідницьких та проектних організацій, викладачам, аспірантам і студентам гірничих, технічних і економічних спеціальностей університетів.


Sadovenko I.O., Inkin O.V., Dereviahina N.I, Sotskov V.O. Estimation of effectiveness of development of heat potential of flooded mine field // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing / Multi-authored monograph. – Petrosani, Romania: Universitas Publishing, 2019. – 383 – 403 pp.

thumbnail_Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining.jpg

Inkin O.V., Puhach A.M., Dereviahina N.I. Physical-chemical and technological parameters of improving profitability of underground coal // Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020. 427 - 445 р


thumbnail_The tendencies to USE remaining reserves.jpg

Sadovenko I.O., Inkin O.V., Dereviahina N.I, Sotskov V.O. The tendencies to use remaining reserves of the closed-down coal enterprises / Bulgaria, Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020. 116 р.Гідроекозахист_обладинка.jpg

Гідроекозахист вугільних шахтних полів: монографія / А.М. Загриценко, Ю.І. Демченко, В.О. Соцков, О.Р. Мамайкін ; за ред. І.О. Садовенка ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП» , 2018. – 14 с. ISBN 978-966-350-689-9

Наведено системний підхід, методика і результати пошуку закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві та на поверхні шахт, які дозволили обґрунтувати параметри виїмкових полів при підземній розробці вугільних пластів, що обумовлюють гідробезпеку гірничих робіт і знижують екологічне навантаження на підземну гідросферу в складних гідрогеологічних умовах.

Матеріал монографії може бути використаний у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Механіка гірських порід» та «Гірничопромислова гідрогеологія», а також для подальшої розробки й удосконалення методів гідрозахисту гірничих виробок.Переход Богдановского сброса_титул1.jpg

Перехід Богданівського скиду: обгрунтування, технологія, моніторинг, результат: монографія під заг. ред. Шашенка О.М. / О. М. Шашенко, І. О. Садовенко, О. О. Сдвижкова та ін.] рос. Днепр: ЛізуновПрес, 2017. 300 c.

У монографії представлені результати наукових обґрунтувань, досліджень, технічних розробок, організаційних і контрольних заходів, виконаних з метою забезпечення надійного та безпечного ведення робіт під час переходу Богданівського скиду відкаточним квершлагом пл. С10в шахти «Самарська» ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

Встановлені межі та протяжність зони порушених порід, очікувані рівні водопроявів і метановиділення на етапах підходу, перетину і відходу від зміщувача Богданівського скиду. Геомеханічна оцінка напружено-деформованого стану породного масиву при проведенні виробки в небезпечній зоні Богданівського скиду дозволила визначити очікуване навантаження на кріплення і розробити пропозиції з кріплення виробки. Розроблена технологія проведення та кріплення відкаточного квершлагу і заходи з безпеки ведення робіт у зонах нестійких порід поблизу порушення. Завдяки виконаним заходам Богданівський скид був успішно пересічений відкаточним квершлагом.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями стійкості виробок, аспірантів і студентів гірничих спеціальностейmn2020.jpg

Sadovenko I.O., Rudakov D.V., Zahrytsenko A.M., Derevaygina N.I. Optimization of environmental engineering protection and water resource use at the most watered mine in Ukraine // Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. P. 501-513.

This study deals with the environment protection of mining areas affected by flooding and waterlogging in Western Donbas. We used finite difference numerical modeling to analyse the hydrogeological regime of mining sites as complex geotechnical systems being transformed under the multifactorial influence and parameter uncertainty. The developed ground water flow model of the most water abundant mine in Ukraine named after N.I. Stashkov has been validated using the available data on chronological stages of mining. This enabled to identify the patterns of temporal and spatial changes of flow parameters, the locations of high transmissivity zones in rocks and balance water flows in carboniferous and shallow aquifers.

Using the model we assessed the hydrodynamic conditions expected after closing and flooding the mine, particularly, the risks of near-by mine operation and environmental consequences to the ground surface. The groundwater level rebound is expected to take three years with emerging the zones of potential flooding and waterlogging in the Samara River floodplain. We compared four options of environmental engineering protection including the installation of stationary or submersible pumps in the mining horizon used for drainage, with evaluating the cost-effectiveness and anticipated environmental effect. The alternative option has been recommended to protect the floodplain from waterlogging by installing a groundwater intake in high permeable sandstones in the paleochannel.
Основні публікації кафедри за 2017-2022 роки

 • Zahrytsenko A. M. Water balance control within rock mass using the capacity of water-bearing formations / I. O. Sadovenko, A. M. Zahrytsenko, O.O. Podvihina. N. I. Dereviahina // Науковий вісник НГУ. №4 (160), 2017. С. 19-27. (Наукометрична база Scopus).
 • Modeling the drainage facilities operation at the prospective construction site on the Dnipro floodland / V. Tymoshchuk, Ye. Sherstiuk, Z. Niedbalski, T. Morozova // Mining of Mineral Deposits. Ukrainian School of Underground Mining. Na-tional Mining University. – "LizonoffPress", Dnipro, 2017. – Volume 11. – Issue 2. – P. 34-40. (WEB OF SCIENCE)
 • Analysis of patterns of the open-pit mine water influx formation in the conditions of the Inhulets iron ore deposit using a three-dimensional geofiltration model / V. Tymoshchuk, Y. Sherstiuk, and T. Morozova // E3S Web of Conferences. Ukrainian School of Mining Engineering. – 2018. – Vol. 60. (SCOPUS)
 • Rudakov D. Sobolev V. A mathematical model of gas flow during coal outburst initiation. International Journal of Mining Science and Technology. 2019. Vol. 29, Iss. 5, Pp. 791-796.https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2019.02.002
 • Rudakov D.V. Inkin O.V. An assessment of technical and economic feasibility to install geothermal well systems across Ukraine Geotherm Energy. 2019. 7:17. https://doi.org/10.1186/s40517-019-0134-7
 • Westermann S., Rudakov D.V., Reker B., Melchers C. Ein neuer Blick auf Grubenwasseranstiegsprozesse – ausgewählte Beispiele aus dem deutschen Steinkohlenbergbau. – Markscheidewesen. 2019. 126(1): 30-38.
 • Sobolev, V.V., Gubenko, S.I., Rudakov, D.V., Kyrychenko, O.L., Balakin, O.O. Influence of mechanical and thermal treatments on microstructural transformations in cast irons and properties of synthesized diamond crystals. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020(4), 53–62. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-4/053.
 • Risk assessment of radionuclide contamination spreading while flooding coal mined-out rocks / I. Sadovenko, O. Ulytsky, A. Zahrytsenko, K. Boiko // Mining of Mineral Deposits, 14(4), 2020. 130-136 (Наукометрична база Scopus).
 • Methodical and Applied Aspects of Hydrodynamic Modeling of Options of Mining Operation Curtailment / I. Sadovenko, A. Zahrytsenko, O. Podvigina, N. Dereviahina, S. Brzeźniak // Solid State Phenomena, Vol. 277, pp. 36-43, 2018 (Наукометрична база Scopus).
 • Zahrytsenko А. Forecasting Underground Water Dynamics within the Technogenic Environment of a Mine Field: Case Study / О. Bazaluk, І. Sadovenko, А. Zahrytsenko, Р. Saik, V. Lozynskyi, R. Dychkovskyi // Sustainability 2021, 13, 7161. (Наукометрична база Scopus).
 • Rudakov, D., Inkin, O., Schiffer, R., Wohnlich, S. Ein Verfahren zur Bewertung und Voreinstufung des geothermischen Potenzials stillgelegter Bergwerke am Beispiel des Ruhrreviers. Proc. Int. Conf. kassel22 “Let’s Talk about „Grubenwasser“ 6-7. September 2022. https://www.grubenwasser.org/sessions
 • Schiffer, R., Wohnlich, S., Rudakov, D. Möglichkeiten der Inwertsetzung und nachhaltigen Nutzung des Energiepotentials von Hebungswasser sowie der Infrastruktur auf Bergbaustandorten mit Wasserhaltung. Proc. Int. Conf. kassel22 “Let’s Talk about „Grubenwasser“ 6-7. September 2022. https://www.grubenwasser.org/sessions
 • Rudakov D., Inkin O. Evaluation of the potential and efficiency of geothermal system performance in closed mines. Proc. Int. Conf. Geology 2022. 19-20 September 2022 https://geology.magnusconferences.com/program/scientific-program/2022/evaluation-of-the-potential-an...
 • Rudakov, D., Inkin, O. Evaluation of vertical closed loop system performance by modeling heat transfer in geothermal probes. Geothermics, 2022, 106, 102567. https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102567


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт