Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЗАВІДУВАЧКА КАФЕДРИ

zagricenko_a_n.JPGЗагриценко Аліна Миколаївна

Доцент, доктор технічних наук, доцент за кафедрою гідрогеології та інженерної геології

Google Scholar link

ORCID 0000-0002-9405-6675

Закінчила у 1997 р. Державну гірничу академію України, навчалася за спеціальністю "Гідрогеологія та інженерна геологія", кваліфікація – гірничий інженер-гідрогеолог.

Освіта: Державна гірнича академія України, 1997 р., гірничий інженер-гідрогеолог

Наукові ступені і звання:

Кандидат технічних наук з 2004 р. за спеціальністю 05.15.11 – «Фізичні процеси гірничого виробництва». Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів керування гідродинамічним режимом при закритті вугільних шахт», диплом ДК № 025920.

Доцент по кафедрі гідрогеології та інженерної геології (2011). Атестаційна колегія МОН України, рішення № 2/13-Д від 14.04.2011 р. Диплом 12ДЦ № 024222.

Доктор технічних наук з 2021 р. за спеціальністю 05.15.09 – «Геотехнічна і гірнича механіка». Тема дисертації «Науково-прикладні основи регулювання геофільтрації в масивах шахтних полів з використанням чисельних моделей», диплом ДД №012548.

Виконує обов’язки заступника декана ФПНТ з наукової роботи та є головою секції «Науки про Землю" в рамках проведення всеукраїнських науково-технічних конференцій студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» та «Наукова весна»

Викладає дисципліни «Гідрогеологія», «Ґрунтознавство», «Меліоративна гідрогеологія», «Моніторинг підземних вод», «Гідрогеологія родовищ корисних копалин», «Гірничопромислова гідрогеологія», «Геологія. Блок Гідрогеологія».

Має понад 50 наукових публікацій, серед них 4 монографії, де 3 за участю автора в написанні окремих глав, та 7 статей в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, 7 науково-методичні розробки.

Підвищення кваліфікації:

Інститут післядипломної освіти Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, підвищення професійно-педагогічного рівня, з 01.11.2018 по 31.12.2018р. (свідоцтво ПК № 00493675/048501-18, від 31.12.2018).

Захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук

Сфера наукових інтересів: моделювання гідродинамічних та міграційних процесів геотехнічного середовища шахтних полів в умовах експлуатації та закриття гірничо-промислових підприємств.

Свідоцтва та сертифікати про підвищення кваліфікації:

zahrytsenko_sertif    zahrytsenko_scolarship z_man.jpg zahr_doctor.jpg 

СЕРТИФІКАТ_АКРЕДИТАЦ ОСВІТН ПРОГРАМ.png   Сертифікат_ДистанційнеНавчання (133).png   Сертифікат_МАН.png

Публікації 2017-2022 рр.

Монографії:

1. Загриценко А.Н. Гидрогеологические и гидродинамические риски при переходе зоны Богдановского сброса / [А.Н. Загриценко, В.И. Тимощук, Е.О. Подвигина] // Переход Богдановского сброса: обоснование, технология, мониторинг, результат: монография под общ. ред. Шашенко А.Н. / [А. Н. Шашенко, И. А. Садовенко, Е. А. Сдвижкова и др.]. Днепр: ЛизуновПресс, 2017. С. 91–129.

2. Загриценко А. М. Гідроекозахист вугільних шахтних полів: монографія. під заг. ред. Садовенка І.О. / А. М. Загриценко, Ю. І. Демченко, В.О. Соцков, О.Р. Мамайкін. Дніпро: НТУ «ДП», 2018. 144 с.

3. Загриценко А.М. Механізм техногенної гідрогеомеханічної деградації льосів / [А.М. Загриценко, О.О. Подвігіна] // Сучасний техногенез та інженерне освоєння льосових масивів: монографія за ред. І.О. Садовенка / [І.О. Садовенко, М. В. Фощій, Г. І. Рудько та ін.]. Київ-Чернівці: Букрек, 2019. С. 32-73.

4. Zahrytsenko A. M. Optimization of environmental engineering protection and water resource use at the most watered mine in Ukraine / I. O. Sadovenko, D. V. Rudakov, A. M. Zahrytsenko, N. I. Derevaygina // Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. P. 501-513.

Статті у періодичних фахових виданнях України:

5. Zahrytsenko A. M. Water balance control within rock mass using the capacity of water-bearing formations / I. O. Sadovenko, A. M. Zahrytsenko, O.O. Podvihina. N. I. Dereviahina // Науковий вісник НГУ. №4 (160), 2017. С. 19-27. (Наукометрична база Scopus).

6. Загриценко А.Н. Параметрическая основа водорегулирования при ведении горных работ в сложных гидродинамических условиях Западного Донбасса / А.Н. Загриценко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 29 (68) Ч. 2 №1, 2018. С. 122-128.

7. Загриценко А.М. Формування природно-техногенного режиму підземних вод в зоні впливу розробки родовища вапняків / А.М. Загриценко // Екологічні науки № 1 (24). Т.1. 2019. С. 98-103.

8. Загриценко А.Н. Оценка параметров гидрогеомеханического влияния очистных работ на аварийную дегазационную скважину / И.А. Садовенко, В.И. Тимощук, А.Н. Загриценко, Н.И. Деревягина // Геотехнічна механіка. Міжвідомчий збірник наукових праць. №144, 2019. С. 199-208.

9. Загриценко А.М. Обґрунтування гірничо-геологічних параметрів застосування ресурсозберігаючої технології селективної відробки вугільних пластів для Західного Донбасу / В.О. Соцков, А.М. Загриценко, Н.І. Деревягіна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69) № 6 Ч.2. 2019. С. 17-23.

10. Загриценко А.М. Оцінка гідрогеомеханічних ризиків ведення гірничих робіт в зоні впливу затоплених виробок / І.О. Садовенко, В.І. Тимощук, А.М. Загриценко, Деревягина Н.І. // Геотехнічна механіка. Міжвідомчий збірник наукових праць. №151, 2020. С. 190-202.

11. Zahrytsenko A. Risk assessment of radionuclide contamination spreading while flooding coal mined-out rocks / I. Sadovenko, O. Ulytsky, A. Zahrytsenko, K. Boiko // Mining of Mineral Deposits, 14(4), 2020. 130-136 (Наукометрична база Scopus).

12. Загриценко А.М. Обґрунтування варіантів екологічного захисту шахтного поля в умовах відновлення рівнів підземних вод / І.О. Садовенко, А.М. Загриценко, Н.І. Деревягіна // Збірник наукових праць НГУ 2020, №62-06. С. 65-76.

13. Загриценко А.М. Обґрунтування гідрогеомеханічних параметрів водорегулювання з використанням шахтних стовбурів при закритті шахт / І. О. Садовенко, В. І. Бондаренко, І. А. Салєєв, А. М. Загриценко // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. № 64. С. 55-67.

14. Zahrytsenko A.M. Hydromechanical parameters of safe coal seam extraction within a zone of flooded mine workings effect / I.О. Sadovenko, A.M. Zahrytsenko, V.I. Tymoshchuk, N.I. Dereviahina // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 33 (72) №4, 2022. С. 196-204.

Статті у закордонних виданнях:

15. Zahrytsenko А. Methodical and Applied Aspects of Hydrodynamic Modeling of Options of Mining Operation Curtailment / I. Sadovenko, A. Zahrytsenko, O. Podvigina, N. Dereviahina, S. Brzeźniak // Solid State Phenomena, Vol. 277, pp. 36-43, 2018 (Наукометрична база Scopus).

16. Zahrytsenko А. Forecasting Underground Water Dynamics within the Technogenic Environment of a Mine Field: Case Study / О. Bazaluk, І. Sadovenko, А. Zahrytsenko, Р. Saik, V. Lozynskyi, R. Dychkovskyi // Sustainability 2021, 13, 7161. (Наукометрична база Scopus).

Публікації>>

Назад >>


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт