Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Дисципліна:Менеджмент є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною для спеціальності Менеджмент організацій напряму підготовки Менеджмент. Основна мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та систем и спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. Основні змістовні модулі: Розвиток теорії та практики менеджменту. Організація як відкрита система. Принципи та функції менеджменту.Технологія менеджменту. Сутність і складові процесу управління. Методи та моделі прийняття рішень. Організація омунікаційного процесу. Керівництво в організації, форми влади та впливу. Управління конфліктами. Організаційний розвиток. Ефективність управління.© 2006-2020 Інформація про сайт