Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Рудаков Дмитро ВікторовичРудаков Дмитро Вікторович

Зав. кафедри гідрогеології та інженерної геології, доктор технічних наук, професор

Google Scholar link

ORCID 0000-0001-7878-8692

e-mail: rudakov.d.v@nmu.one

У 1992 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, навчався за спеціальністю прикладна математика, кваліфікація – математик.

Освіта: Дніпропетровський державний університет, 1992 р., математик

Наукові ступені і звання:

Кандидат технічних наук з 1996 р. Спеціальність 05.26.05 «Інженерна екологія» Диплом КН № 012988. Тема дисертації «Обґрунтування моніторингу радіоактивного забруднення підземних вод на основі моделювання міграції радіонуклідів».

Старший науковий співробітник з 2001 р. зі спеціальності «Математичне моделювання та обчислювальні методи», атестат АС № 001953.

Доктор технічних наук з 2008 р. за спеціальністю 05.15.11 «Фізичні процеси гірничого виробництва». Тема дисертації «Обґрунтування фізико-хімічних параметрів стану та управління геотехнічними системами в гірничопромислових регіонах», диплом ДД № 006425.

Професор по кафедрі гідрогеології та інженерної геології з 2012 р., атестат 12ПР № 008110, рішення Атестаційної колегії № 6/01-П від 26.10.2012 р.

Державні нагороди:

Подяка Прем’єр-міністра України (2009);

Міжнарожні проекти:

Проект Федерального агентства Німеччини з охорони навколишнього середовища №72963 «Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та перший законодавчий огляд в Україні», 1 червня 2016 - 30 листопада 2017 р. Керівник проекту від ДВНЗ «НГУ».

Проект «Можливості вироблення низькотемпературної енергії та накопичення енергії для оцінювання використання енергетичного потенціалу шахтних вод» Форуму гірничого видобутку та води (Німеччина), основний виконавець – Рурський університет м. Бохума, співвиконавець – НТУ «Дніпровська політехніка». Керівник проекту від НТУ «Дніпровська політехніка». 01.03.2020 – 31.04.2021.

Підвищення кваліфікації: наукові стажування за програмами Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в університеті LMU (м. Мюнхен, Німеччина, лютий-липень 2000 р.) з проблем вологопереносу в поверхневих покриттях сховищ відходів та у Вільгельм-Вестфальському університеті (м. Мюнстер, Німеччина) з проблематики затоплення підземних гірських виробок (вересень-жовтень 2009 р.) та використання теплих шахтних вод для опалення будівель на поверхні (листопад-грудень 2012 р.); стажування у Мічиганському державному університеті (м. Лансінг, США) за програмою міжнародного співробітництва Держінформнауки України (листопад - грудень 2011 р.) та програмою фонду Fulbright (США) (лютий - квітень 2015 р.) з проблем мембранної дистиляції як способу очищення води.

Кафедра: гідрогеології та інженерної геології

В університеті працює: з 2004 року.

Дисципліни, які викладає: «Математичне моделювання систем», «Математичні методи в геоекології», «Радіогідрогеологія», «Менеджмент водних ресурсів» та інші.

Публікації: понад 120 наукових і методичних праць, в т.ч. 5 монографій та 6 навчальних посібниківа.

Сфера наукових інтересів: моделювання гідрогазодинаміки та масоперенесення у порушеному породному масиві, моделювання переносу домішок в атмосфері, екологічна безпека промислових об'єктів

Свідоцтва та сертифікати про підвищення кваліфікації:

rudakov_sertif.jpg rudakov_sertif.jpg  rudakov_aptis.jpg 

Інші сертифікати

Рудаков МАН сертифікат.jpg  СертифікатНФДУ.JPG

Публікації

1999

Rudakov D.V., Rudakov V.C.Analytical modeling of aquifer pollution caused by solid waste depositories Ground Water.USA, 1999. – Vol. 37,N 3, –P. 352-357. >>

2003

1. Садовенко И.А., Рудаков Д.В., Фощий Н.В. Оценка степени локализации токсичных отходов в глубоких шахтах // Науковий вісник НГУ. – 2003. –№ 9. – С.98-102

2. Рудаков Д.В. Модель рассеяния и осаждения примеси после точечного выброса в приземном слое атмосферы // Вісник Дніпропетр. ун-ту, Серія Механіка, – 2003.– Вип. 7., Т. 1, – С. 91-99.

3. Абрамовский Е.Р., Рудаков Д.В. Расчет загрязнения атмосферы в крупном городе от сложной сети автомагистралей // Вісник Дніпропетр. ун-ту, Серія Механіка. – 2003. – Вип. 7, Т. 1, С. 83-90.

4. Рудаков Д.В. Моделювання переносу домішок в атмосфері над неоднорідною поверхнею // Вісник Київського ун-ту, Серія фіз.-мат. науки. – 2003. – №5. – С. 87–93.

5. Садовенко И.А., Хрущ В.К., Рудаков Д.В., Якубовская З.Н. Моделирование процесса нейтрализации загрязнения грунтовых вод вблизи отвалов шахтных пород // Сб. наук. праць НГУ, – 2003. – № 17, Т. 2. – С. 487-491.

2004

6. Анищенко О.Л., Рудаков Д.В., Шматков Г.Г.Моделирование загрязнения подземных вод в зоне влияния хвостохранилищ радиоактивных отходов. 1. Миграция нерадиоактивных микрокомпонентов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 1. – С. 96-104.

7. Рудаков Д.В. Модель рассеяния примеси в приземном слое атмосферы над поверхностью со сложным рельефом // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Механіка. – 2004. – Вип. 8, Т. 1. – С. 89–97.

8. Рудаков Д.В., Шейко А.Ф. Моделирование диффузии примеси в поверхностном слое океана // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія Механіка. – 2004. – Вип. 8, Т. 1. – C. 98-107.

2005

9. Садовенко И.А., Рудаков Д.В. Анализ динамики перетоков при затоплении смежных шахт // Геотехническая механика. – 2005. - Вып. 61. – С. 93-100.

10. Рудаков Д.В., Садовенко И.А. Обоснование модели инфильтрационных потоков в неоднородном подработанном массиве горных пород // Сб. науч. трудов ДНТУ, Донецк. – 2005. – №13. – С. 3–15.

11. Рудаков Д.В., Садовенко И.А. Расчет загрязнения шахтных вод на основе моделирования миграции в подработанном массиве // Сб. науч. трудов НГУ. – 2005. №23. – С. 203–211.

12. Рудаков Д.В., Садовенко И.А. Моделирование гидродинамических процессов в окрестности шахтного ствола // Науковий вісник НГУ. – 2005. – №8. – С. 9–13.

13. Рудаков Д.В., Садовенко И.А. Моделирования миграции газа в подработанном массиве при затоплении шахт // Матеріали міжн. конф. “Форум гірників – 2005”, НГУ. – 2005. – Т. 4. – 33-43.

2006

14. D. Rudakov, I. Sadovenko Modeling of methane emission during working out and flooding the mine field // Scientific Bulletin of NMU. – 2006. – №5. – P. 67-72.

15. Рудаков Д.В., Садовенко І.О. Прогнозування гідродинамічного режиму при відпрацьовуванні й затопленні шахтного поля // Вісник ЖДТУ. – 2006. – №1 (36). – С. 151–157.

16. Рудаков Д.В. Прогнозная оценка гидрогеоэкологических последствий затопления угольных шахт Матеріали наук.-практ. конф. “Підтоплення – 2006”. Слов’янськ 16-18 травня 2006 р. – НПЦ “Екологія, наука, техніка”. – 2006. – С. 59-62.

2007

17. Закономерность стабилизации температуры горных пород на границах геологических формаций, вмещающих точечные термические источники / Черней Э.И., Постоловский Р.М., Садовенко И.А., Петривский Я.Б., Калько А.Д., Лустюк Н.Г., Рудаков Д.В., Черней О.Э., Постоловский С.Р. – Серія “Відкриття українських вчених”. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 868 с.

18. Рудаков Д.В. Обоснование параметров прогноза состояния геотехнических систем в горнопромышленных районах // Науковий вісник НГУ. – 2007. – №7. – С. 22–25.

19. Рудаков Д.В. Концепція моделювання гідрогазодинамічних процесів у геотехнічній системі гірничопромислового району // Вісник Національного ун-ту водного господарства та природокористування. – 2007.– Вип. 3(39), Ч. 2. – С. 305–312.

20. Садовенко И.А., Рудаков Д.В. Прогноз долговременной локализации объекта радиационной опасности в шахтном поле // Проблеми екології. Донецьк: ДонНТУ. – 2007. – №1-2. – С. 20-25.

2008

21. Садовенко И.А., Рудаков Д.В., Рябичев В.Д., Якубовская З.Н. Моделирование движения вязких смесей в трещиноватых породах Науковий вісник НГУ. – 2008. – №7. –С.35-39.

22. Ya. Petrivsky, I. Sadovenko, D. Rudakov. Сrack extension in rocks under the artificial mineral deposit caused by injection of a fracturing non-Newtonian fluid // Scientific Bulletin of the NMU, Dnipropetrovsk. – 2008. – № 6. – P. 34–37.

23. Рудаков Д.В. Прогнозування гідрологічних змін в умовах підземного видобутку корисних копалин (на прикладі Західного Донбасу) // Abstracts of Int. Conf. “Problems of decision making under uncertainties” Kyiv – Rivne, May 12-17, 2008. P. 275-277.

24. Рудаков Д.В., Воробйова Т.І., Прогнозування стійкості водотривких порід в умовах фільтрації з накопичувачів рудничних вод (на прикладі Кривбасу) // Науковий вісник НГУ. – 2008. – №5. – С. 24–28.

25. Садовенко И.А., Рудаков Д.В., Якубовская З.Н. Управление параметрами физико-химической нейтрализации остаточных растворов подземного выщелачивания Науковий вісник НГУ. – 2008. – №8. – С. 14-19.

26. Рудаков Д.В., Владико О.Б., Іванова К.С. Моделирование влагопереноса во вмещающих породах при камерной отработке Южно-Белозерского месторождения Матеріали міжн. конф. «Форум гірників – 2008». – Дн-ськ.: 13-15 жовтня 2008 р. – НГУ. – 2008. – С. 121-124.

27. Rudakov D.V., Sadovenko I.O. Modeling of coalbed methane migration in mined out rocks // Proc. of 21 World Mining Congress, Underground Mine Environment. – Krakow, 07-12 Sept. 2008. – P. 63-72.

28. Rudakov D.V., Sadovenko I.O. A probabilistic approach to control toxic solute transport in fractured mined rocks // EPA/NGWA Conference “Remediation of abandoned mine lands”. October, 2-3, 2008. – Denver, USA. – 12 р.>>

2009

29. Yevgrashkina G.P., Rudakov D.V., Kharytonov M.M. Environmental Protection Measure Assessment in Affected Area of Ponds Collecting Waste Mine-water in Western Donbass Proc. NATO ARW “Optimization of disaster forecasting and prevention measures in the context of human and social dynamics”. – Chisinau, April 7-10, 2008. IOS Press. 2009. – P. 122-129.

30. Sadovenko, I.O., Rudakov D.V., Timoschuk V.I.Analysis of dynamic impact on a ground slope during destruction of an emergency house Proc. NATO ARW “Coupled site and soil-structure interaction effects with application to seismic risk mitigation”. Borovets, Bulgaria, 30.08-02.09.2008. – Springer.– 2009. – P. 305-312.

31. Моделювання геотехнічних систем / Півняк Г.Г., Шашенко О.М., Сдвижкова О.О., Бусигін Б.С., Соболев В.В., Гуменик І.Л., Рудаков Д.В., Довбніч М.М. – Д.: НГУ. – 2009. – 252 с.

32. Rudakov D.V. Numerical modelling of water transport in capillary barriers of different form // Archives of mining sciences. Krakow. – 2009. – Vol. 54, Iss. 3. – Р. 381-391.

2010

33. Dovbnich M., Rudakov D., Bobylov A. Using Geomechanical and Fluid Flow Models to Predict Hydrocarbon Accumulation Zones //. Proc. 9th Near-East AAPG Conference GEO-2010. Manama (Bahrain) 7-10 March 2010. – Omnipress.

34. Садовенко И.А., Рудаков Д.В. Динамика фильтрационного массопереноса при ведении и свертывании горных работ Д.: НГУ. – 2010. – 216 c.

35. Рудаков Д.В. Моделирование массопереноса радионуклидов в потоках подземных вод Д.: Герда. – 2010. – 160 с.

36. Sadovenko I., Rudakov D., Petrivskyy Ya. Modeling of uranium in-situ leaching on an artificial deposit pre-treated by hydraulic rupture // Scientific Reports on Resource Issues. – Int. University of Resources. Freiberg. 2010. – Vol. 2. – P. 204-210.

37. Khomenko O., Rudakov D. The first Ukrainian corporative university New Techniques and Technologies in Mining // Proc. of the School of underground mining, Dnipropetrovsk-Yalta. – Taylor and Francis Group, CRC Press. – 2010. – P. 203-206.

38. Sadovenko I., Rudakov D., Podvigina O. Analysis of hydrogeodynamics in a mining region during exploitation till closure of coal mines // New Techniques and Technologies in Mining. – Proc. of the School of underground mining, Dnipropetrovsk-Yalta. – Taylor and Francis Group, CRC Press. – 2010. P. 61-69.

2011

39. Rudakov D.V. Estimation of mitigation measure effects on air pollution in industrial cities // Proc. NATO ARW “Stimulus for human and societal dynamics in the prevention of catastrophes”. – Yerevan, 5-8 October 2010. – IOS Press. – 2011. – P. 257-264.

40. Рудаков Д.В., Тимощук В.И., Перкова Т.И., Шерстюк Е.А. Идентификация трехмерной геофильтрационной модели техногенно-нагруженной территории центральной части Криворожского бассейна // Науковий вісник НГУ. – 2011. – №5. – P. 21-25.

41. Садовенко И.А., Рудаков Д.В., Инкин А.В. Газогидродинамическая оценка параметров хранения газа в водоносном горизонте // Геотехническая механика. – 2010. – Вып. 91. – С. 77-84.

42. Khomenko O.Ye., Rudakov D.V. Kononenko M.N. Automation of drill and blast design Technical and Geoinformational Systems in Mining // Proc. of the School of underground mining, Dnipropetrovsk-Yalta. – Taylor and Francis Group, CRC Press. – 2011. – Р. 271-275.

43. Владыко А.Б., Рудаков Д.В., Анисимова В.Н. Моделирование водопритока в подземную выработку через противофильтрационную завесу // Збірник наук. праць V міжн. наук.-практ. конф. «Школа підземної розробки» 2-8 жовтня 2011. – Д. ДВНЗ «НГУ». – С. 184-189.

44. Хоменко О.Е., Рудаков Д.В., Кононенко М.Н. Автоматизация проектирования паспортов буровзрывных работ путем оптимизации размещения шпуров // Матеріали міжн. конф. «Форум гірників – 2011». 12-15 жовтня 2011 р.– Д.: ДВНЗ «НГУ». – 2011. – С. 39-43.

45. Ковров А.С., Рудаков Д.В. Гидрогеомеханическое моделирование устойчивости бортов карьеров // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – №4. – С. 75-80.

2012

46. Рудаков Д.В., Садовенко И.А., Инкин А.В., Якубовская З.Н. Моделирование теплопереноса в водоносном горизонте при аккумуляции и отборе тепловой энергии // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №1. – С. 40-45

47. Рудаков Д.В., Иванова Е.С. Геомеханическая оценка проницаемости трещиноватых пород вокруг подземных выработок Науковий вісник НГУ. – 2012. – №2. – С. 49-53.

48. Рудаков Д.В. Садовенко И.А., Инкин А.В., Якубовская З.Н. Моделирование теплопереноса в водоносном горизонте при аккумуляции и отборе тепловой энергии // Науковий вісник НГУ. – 2012. – №1. – С. 40-45.

49. Перкова Т. И., Рудаков Д. В. Разработка и идентификация модели подземной миграции минерализованных шахтных вод в зоне расположения водоотстойников центрального Кривбасса // Вісник Криворізького нац. ун-ту. – 2012. – вип.31. – С.  122–126.

50. Перкова Т. И., Рудаков Д. В. Моделирование подземной миграции минерализованных шахтных вод в зоне расположения водоотстойников Центрального Кривбасса / // Сталий розвиток промисловості та суспільства: Міжнародна науково-технічна конф., 22–25 травня 2012 р.: Тези доповідей. – Кривий Ріг. – Секція 5. – 2012. – С. 11–14.

51. Інкін О. В., Рудаков Д. В. Оцінка ефективності заходів переведення підтоплених ділянок в режим самодренування // Сталий розвиток промисловості та суспільства: Міжнародна науково-технічна конф., 22–25 травня 2012 р.: Тези доповідей. – Кривий Ріг. – Секція 5. – 2012. – С. 4–7.

52. Barry, D.L., Coldewey, W.G., Reimer, D.W.G., Rudakov, D.V. Correlation Between Human Factors and the Prevention of Disasters. Volume 94 of NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics. 2012, 225 рр.

53. Abhishek J., Oommen Th., Rudakov D. Characteristic Analysis of Loess Slope Instability: A Case Study of Loess Soil Slope from Dnipropetrovsk, Ukraine. Proc. of 2012Annual Meeting Sept. 15–23 in Salt Lake City, Vol. 55, P. 61.

54. Sadovenko I.O., Rudakov D.V., Inkin O.V. Hydrogeomechanical assessment for parameters of underground gas storage in the aquifer. Scientific Reports on Resource Issues. University of Resources.Freiberg. 2012. Vol. 2, p. 196-208.

2013

55. Перкова Т. І., Рудаков Д. В. Прогнозування підтоплення території Дніпропетровська на основі числового моделювання геофільтрації // Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених, 24–25 квітня 2013 р.: Тези доповідей. – Дніпропетровськ: ДНУ. – Секція 4. – 2013. – С. 242–243.

56. Рудаков Д.В. Масловська Л.В. Оцінка параметрів інфільтрації для прогнозування підтоплення міських територій. Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. К.: Логос, 2013. - Вип. XI, ч.2 - 544 с.

57. Rudakov, D.V. Coldewey, W.G. Goerke-Mallet, P. Modellierung der Zu- und Abflüsse von Untertagebauwerken innerhalb des stillgelegten Steinkohlenabbaubereiches Westfeld (Ibbenbüren). Markscheidewesen. N 120, 2013. Pp 33-40.

58. Ляховко О.Д., Рудаков Д.В. Електроциклон: патент на корисну модель. - К., 2013. – 7 с.

59. Рудаков Д.В., Ляховко А.Д. Перспективы применения электроциклона для снижения объемов пылевых выбросов металлургических предприятий (на примере г. Днепродзержинска) // Збірник наук. праць НГУ, №41, 2013. – С 134-139.

60. Жанчив Б., Рудаков Д.В., Хоменко О.Е., Ценджав Л. Обоснование параметров разработки урановых месторождений Монголии // Науковий вісник НГУ. – 2013. – №4. – С. 28-35

61. Rudakov D.V., Coldewey W.G. und Goerke-Mallet P. 2013. Modellierung der Zu- und Abflüsse von Untertagebauwerken innerhalb des stillgelegten Steinkohleabbaubereiches Westfeld (Ibbenbüren). Markscheidewesen. Nr. 120, S.

62. Sadovenko I.O., Rudakov D.V, Zagrytsenko A.N., Tishkov V.V. 2013. Assessment of flow and transport processes resulted by interaction between open pit and flooded mine in Central Ukraine. 2eme Seminaire International sur L'industrie Minerale et L'Environment. LRN Annaba, 19-20 Nov. 2013. Recueil des Resumes 2013. V.3. P. 26.

63. Рудаков Д.В., Ляховко А.Д. Обоснование применения электроциклона для очистки пылевых выбросов металлургических предприятий // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №4. – С. 128-131.

64. А.М. Лазников, С.З. Полищук, Д.В. Рудаков и др. Прогнозирование режима подземных отработке Мотроновско-Анновского участка Малышевского месторождения // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. № 70. – Дн-вск., ПГАСА, 2013. – С. 123–129...

2014

65. Николаева И.А., Рудаков Д.В. Контрольный список как инструмент повышения экологической безопасности хвостохранилищ // Форум гірників 2014: Матеріали міжнар. конф., 14 жовтня 2014 р. — Дніпропетровськ: ЛізуновПрес, 2014. — Т. 1. — С. 190—198.

66. Перкова Т.И., Рудаков Д.В. Исследование выщелачивания трещиноватых пород под влиянием минерализованных шахтных вод // Науковий вісник НГУ. – 2014. – №5. – С. 5 – 10.

67. Rudakov, D.V. Coldewey, W.G. Goerke-Mallet, P. 2014. Modeling the Inflow and Discharge from Underground Structures within the Abandoned Hardcoal Mining Area of West Field (Ibbenbüren). In: An Interdisciplinary Response to Mine Water Challenges. International Mine Water Association. – Sui, Sun & Wang (eds). China University of Mining and Technology Press, Xuzhou. Pp. 699-705.

68. Rudakov D., Lyakhovko A. 2014. Statistical analysis and numerical modelling of dust pollution. Case study the city of Dneprodzerzhins’k. In: Progressive technologies of Coal, Coalbed Methane and Ore Mining. CRC Press, Taylor and Francis Group. A Balkema Book. Pp. 379-385.

69. Sadovenko I., Rudakov D., Inkin O. 2014. Geotechnical schemes to the multi-purpose use of geothermal energy and resources of abandoned mines. In: Progressive technologies of Coal, Coalbed Methane and Ore Mining. CRC Press, Taylor and Francis Group. A Balkema Book. Pp. 443-450.

70. Перкова T.И., Рудаков Д.В. Оценка изменений фильтрационных свойств трещиноватых пород в условиях техногенного карста. Горный информационно-аналитический бюллетень. Москва. 2014. №3. С. 304-308.

71. Ляховко О.Д., Рудаков Д.В. 2014. Електроциклон. Патент України №105682, Оголошення № a20112085111, Дата подання 10.07.2012. Опубліковано 10.06.2014, Бюлетень №11/2014

72. Рудаков Д.В., Собко Б.Е., Перкова Т.И.1, Полищук С.З. Прогноз эффективности противофильтрационного экранирования хвостохранилища отходов обогащения титано-циркониевых руд. Металлургическая и горнорудная промышленность. Днепропетровск. №1, С.73–76.

73. Рудаков Д.В., Ляховко А.Д. Исследование закономерностей пылевого загрязнения атмосферы в г. Днепродзержинск по данным экологического мониторинга. Геоинформационные системы и компьютерные технологии эколого-экономического мониторинга – 2014 [Электронный ресурс]; (сборник докладов международной научно-технической конференции, 9 – 11 апреля 2014 г.) / под ред. Л.В. Сарычевой. – Электрон. данные. – Днепропетровск: ГВУЗ Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, 2014.

74. Рудаков Д.В., Ляховко А.Д. Прогнозирование экологического эффекта модернизации газоочистного оборудования промышленных предприятий / // Науковий вісник НГУ, №3. Д: НГУ. – 2014. – С. 111–117.

2015

75. Winkelmann-Oei G., Rudakov D., Shmatkov G., Nikolaieva I. 2015. A method of evaluation of tailings hazard. In: Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining – Bondarenko, Kovalevs’ka & Ganushevych (eds). Taylor & Francis Group, London. Pp. 33-38.

76. Rudakov D., Nikolaieva I. 2015. A Checklist method as a tool to improve public safety in TMF affected areas. Engaging the public to fight the consequences of terrorism and disasters Ed. by I. Apostol, J. Mamasakhlisi, D. Subotta, D.W.G. Reimer. Amsterdam: IOS Press, NATO science for peace and security series. Sub-series E: Human and societal dynamics. Vol. 120. Pp. 139–147.

77. Perkova, T., Rudakov, D. 2015. Assessment of ground water rise in urban areas: Case study the city of Dnipropetrovsk. In: Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining – Bondarenko, Kovalevs’ka & Ganushevych (eds). Taylor & Francis Group, London. Pp. 313–318.

78. Рудаков Д.В., Ляховко А.Д., Павличенко А.В. Повышение экологической безопасности пылевых выбросов аглофабрики ПАО «ДМКД». // Международный научный симпозиум «Неделя эколога–2015». 13-16 апреля 2015 г. – Днепродзержинск: ДГТУ. – 2015 – С. 72-74.

79. Nikolaieva, I.O., Rudakov D.V. 2015. Development of a Checklist for improvement of tailings safety. Scientific Bulletin of NMU. No. 2. Pp. 97–103.

80. Рудаков Д.В., Перкова Т.И. Оценка изменений проницаемости глинистых экранов в основаниях отстойников минеральных шахтных вод // Розробка родовищ 2015: щорічний науково-технічний збірник. – Д.: Літограф, 2015. – С. 341–348.

2016

81. Садовенко И.А., Рудаков Д.В., Инкин А.В. Геотехнология освоения емкостных и газогидротермальных ресурсов Донбасса. Д. – Державний ВНЗ «НГУ». – 2016. – 312 с.

82. Савчук В., Рудаков Д., Приходченко Д. Оценка качества углей участка Успеновский №2 Западного Донбасса на основании статистического анализа его химико-технологических свойств. Розробка родовищ. 2016. – Т. 10, вип. 4. – С. 98–104.

2017

83. Sadovenko I., Rudakov D., Inkin O. The prospects of thermal water exploration in Ukraine. Advanced Engineering Forum. Trans Tech Publications. 2017. Vol. 25, Pp. 28-34.

84. Соболев В., Рудаков Д., Стефанович Л., Ях К. Физическое и математическое моделирование условий выброса угля и газа. Mining of mineral deposits. 2017, №11, Вип. 3, с. 40-49.

2018

85. Molchanov O., Rudakov D., Soboliev V., Kamchatnyi O. Destabilization of the hard coal microstructure by a weak electric field. E3S Web of Conferences 60, 00023 (2018) https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000023 Ukrainian School of Mining Engineering.

86. Westermann S., Rudakov D., Melchers Ch. Analytical assessment of mine water rebound. Case study Ruhr coal basin. Матеріали міжн. наук.-техн. конф. «Форум гірників - 2018». Д. НТУ «ДП», С. 204-212.

2019

87. Rudakov D. Sobolev V. A mathematical model of gas flow during coal outburst initiation. International Journal of Mining Science and Technology. 2019. Vol. 29, Iss. 5, Pp. 791-796.https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2019.02.002

88. Rudakov D.V. Inkin O.V. An assessment of technical and economic feasibility to install geothermal well systems across Ukraine Geotherm Energy. 2019. 7:17. https://doi.org/10.1186/s40517-019-0134-7

89. Westermann S., Rudakov D.V., Reker B., Melchers C. Ein neuer Blick auf Grubenwasseranstiegsprozesse – ausgewählte Beispiele aus dem deutschen Steinkohlenbergbau. – Markscheidewesen. 2019. 126(1): 30-38.

90. Sobolev V.V., Rudakov D.V., Molchanov O.N., Stefanovych L.I., Kirillov A.K. Physical and chemical transformations in gas coal samples influenced by the weak magnetic field. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2019, Iss. 6, Pp. 52-58. https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-6/8

91. Молчанов А.Н., Соболев В.В., Рудаков Д.В., Паульс И.М. Особенности десорбции метана из угля, обработанного слабым электрическим полем. Мат. конф. «Перспективи розвитку будівельних технологій». Вид-во НТУ" ДП", 2019. – С. 75-79.

92. Nalisko M., Sobolev V., Rudakov D., Bilan N. Assessing safety conditions in underground excavations after a methane-air mixture explosion. E3S Web of Conferences 123, 01008 (2019) https://doi.org/10.1051/e3sconf

93. Rudakov D. A methodology to improve the safety of tailings management facilities. Proc. of Int Conf. Raw Materials & Environment 2019 Environmental Issues of Mineral and Metal Supply in a Broader Sustainability Context. Umweltbundesamt. Berlin, 19–20 February 2019. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1/dokumente/plenary-2-3_rudakov.pdf

94. Рудаков Д.В., Тимощук В.І., Глущенко Н.О. Вплив фільтрації лужних розчинів на деформаційні прояви в ґрунтовій основі інженерних споруд. «Вісник Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна», серія “Геологія. Географія. Екологія”, 2019. – Вип. 51. – С. 83-92. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-06

95. Садовенко І.О., Фощій М.В., Рудько Г.І., Рудаков Д.В., Солодянкін О.В. та ін. Сучасний техногенез та інженерне освоєння льосових масивів. М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка", Держ. служба геології та надр України. Київ-Чернівці. – 2019. – 271 с.

Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу

1. Рудаков Д.В. Математичні моделі в охороні навколишнього середовища: Навчальний посібник.– Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. –160 с.

2. Рудаков Д.В., Давидов С.О., Іванова Г.А. Лабораторний практикум з курсу “Інженерна та комп’ютерна графіка” (САПР AutoCad) Д. «Навчальна книга». – 2004. – 45 с.

3. Рудаков Д.В. Моделювання в гідрогеології Д.: Державний ВНЗ «НГУ». – 2011. – 88 с.

4. Рудаков Д.В. Математичні методи в охороні підземних вод Д.: Державний ВНЗ «НГУ». – 2012. – 158 с.

5. Rudakov, D.V. Basics of hydrogeology. Dnipropetrovsk, State Higher Educational Institution “National Mining University”, 2014, 102 p.

6. Рудаков Д.В., Перкова Т.І. Проведення гідрогеологічних та інженерно-геологічних розрахунків у середовищі MathCad. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерна обробка гідрогеологічної та інженерно-геологічної документації» для студентів напряму підготовки 6.040103. Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2014. – 24 с.

7. Рудаков Д.В., Перкова Т.І. Обробка геоданих у програмах Surfer та Mapinfo. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Геолого-технічні системи» для студентів напряму підготовки 6.040103. Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2014. – 26 с.

8. Рудаков Д.В., Перкова Т.І. Радіогідрогеологія. Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2016. – 144 с.

9. Рудаков Д.В., Тішков В.В. Проведення статистичної обробки геологічних даних при визначенні інженерно-геологічних елементів. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Статистична обробка геологічної інформації» для студентів спеціальності «103 Науки про Землю» напряму підготовки «10 Природничі науки». Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2016. – 32 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт